Urbegara
Carrer del Mas Adei, 56 / 08221 Terrassa, Barcelona
Tel. 649 74 63 35 / info@urbegara.com
 
Equip i sistema de treballÀrea jurídicaÀrea tècnica
 
 
 
 
Arquitectura
  • Redacció de Plans urbanístics, Plan d’Ordenació Urbanistica Municipal, Parcials Parcials Urbanístics, Plans Especials i Plans de Millora Urbana
  • Redacció d’instruments de Gestió Urbanística integrada i Projectes de Reparcel·lació
  • Redacció de tot tipus de Projectes d'Urbaització en execució del Planejament i Projectes d’Obres Direcció d'obres
  • Rehabilitació d'Edificis Redacció d'Estudis de Seguretat i Salud
  • Projectes per a Llicències d'Apertures, d'Activitats i altres legalitzacions
 
Enginyeria
  • Realització de projectes executius i/o memòries tècniques amb el fi de legalitzar activitats davant els diversos organismes administratius.
  • Realització de projectes tècnic d’electricitat en baixa tensió per activitats de pública concurrència, indústries i altres instal·lacions on sigui necessària la legalització amb disseny i supervisió de facultatiu.
  • Realització de projectes tècnics de climatització en instal.lacions on legalment sigui necessària el disseny i supervisió de facultatiu.
  • Disseny i supervisió d’instal.lacións de gas amb potència suficient per que suigui necessària la supervisió de facultatiu legalment habilitat.
 
©2012 URBEgara. Tots els drets reservats / Avís Legal Powered by Genèric