Urbegara
Carrer del Mas Adei, 56 / 08221 Terrassa, Barcelona
Tel. 649 74 63 35 / info@urbegara.com
 
Equip i sistema de treballÀrea jurídicaÀrea tècnica
 
 
 
Dret urbanístic
 • Instruments de Planejament Urbanístic General, Planejament Urbanístic Derivat (NNSS, POUM, PAUM, PPU, PEU, PMU).
 • Gestió planejament urbanístic (Projectes de Reparcel·lació Urbanística, Voluntària i Econòmica, Projectes d’Obres d’Urbanització i d’Edificació; Constitució i gestió d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores: Juntes de Compensació, Concertació i de Conservació, Associacions Administratives de Cooperació).
 • Programa de Càlcul urbanístic (cessions obligatòries i gratuïtes, aprofitaments urbanístics, indemnitzacions i expropiacions).
 • Expropiacions Urbanístiques i per Ministeri de la Llei (Assessorament jurídic-tècnic, valoracions urbanístiques, negociacions i/o impugnacions dels actes administratius).
 • Convenis Urbanístics (Assessorament jurídic, negociacions i inscripcions registrals).
 • Llicències i Parcel·lacions Urbanístiques (Activitats Classificades, per a Usos i Obres en Sòl no Urbanitzable, en Sòl Urbà, Subsòl i Vol). Usos Provisionals de sòl i règim jurídic dels Edificis fora d’Ordenació o d’Ordenació Disconforme.
 • Protecció de la Legalitat Urbanística Alterada; Ordres d’Execució, supòsits de Ruïna.
 • Disciplina urbanística; el Procediment Sancionador, Infraccions i
 • Sancions Urbanístiques.
 • Informes Urbanístics i Dictàmens.
 
Dret administratiu
 • Sol·licituds i peticions d’inici expedient a l’Administració Pública en l’exercici dels Drets dels ciutadans reconeguts en la Constitució i en la Llei de Procediment Administratiu.
 • Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques, Indemnitzacions al particular pels danys i perjudicis soferts per causa imputable a l’Administració.
 • Ordenances Municipals i Tributació Local.
 • Projectes d’Obres Locals i Impugnacions de Contribucions Especials.
 • Procediment Administratiu Sancionador, Infraccions i sancions.
 • Nul·litat i Anul·labilitat dels Actes Administratius, Revisió d’Ofici i Via de Fet.
 • Recurs Potestatiu de Reposició, Recurs d’Alçada i Recurs Extraordinari de Revisió.
 • Recurs Contenciós-Administratiu davant Jutjats i Tribunals; Procediments Abreujat, Ordinari, d’Apel·lació, de Cassació i de Revisió de Sentència.
 • Procediments Especials per a la Protecció dels Drets i Llibertats fonamentals de la persona; el Sumari i Preferent davant els Jutjats del Contenciós Administratiu i el Recurs d’Empara davant el Tribunal Constitucional.
 
©2012 URBEgara. Tots els drets reservats / Avís Legal Powered by Genèric